โครงการศิริราชเพื่อสังคม ศูนย์อาสาสมัครศิริราช

โครงการศิริราชเพื่อสังคม ศูนย์อาสาสมัครศิริราช|
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ที่ต้องเกิดการปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ ไปยังบุคลากรภายในและคนในสังคม จึงจัดตั้ง “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช” ขึ้นเพื่อดำเนินงานเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมอาสาสมัคร และกิจกรรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และสร้างภาคีเครือข่ายทั้ง องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ได้สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนกับสังคมไทย โดยที่ผ่านมามีตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เช่น

–    ดนตรีจิตอาสา กลุ่ม “ขับร้องด้วยใจ ให้ด้วยรัก”

–    อาสาสมัครเย็บเต้านมเทียม

–    อาสาสมัครพัฒนาคูคลองในเขตบางกอกน้อย

–    อาสาคลองน้ำใส ปรับภูมิทัศน์ริมคลองในพื้นที่ต่างๆ

–    อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูล (ด้านสุขภาพ) ชุมชน

–    แพทย์อาสาศิริราช รวมน้ำใจ สู่ภาคใต้

–    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

–    ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง (บริจาคอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา)

  
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินการร่วม
-