SDG 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

SDG 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน​

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีตึกที่ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
ศูนย์ส่งเสริมและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และการจมน้ำ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ความรู้ทางด้านการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (E.M.) และเป็นองค์กรที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการติดตั้งทำน้ำ
โครงการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ เกิดขึ้นตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำขยะจากเศษพืชภายในมหาวิทยาลัยมหิดล บนพื้นที่กว่า 1,240 ไร่
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ของทั้งภาครัฐและเอกชน