SDG 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

SDG 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มูลนิธิรากแก้วได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยมหิดลมีจักรยานสาธารณะของมหาวิทยาลัยเตรียมไว้บริการแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนเรียกว่า “White JAKKA”
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการให้บริการรถรางไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดต่างๆ
ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม”
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีตึกที่ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มาร่วมพิธีเปิดโครงการ MU Light Out ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีมาตรการให้ปิดไฟในจุดที่ไม่จำเป็นหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 12.00-13.00 น. ในวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2560 เหตุผลของการสร้างสถานีน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เพราะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของหาวิทยาลัยที่มีศูนย์อาหารกลางที่สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้มากกว่าหนึ่งพันคน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ