SDG 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

SDG 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล​

รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

หลักการและแนวคิดของการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย การจัดกลุ่มพื้นที่กิจกรรมประเภทเดียวกันให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่อเนื่องกัน การเพิ่มความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน โดยรักษาพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด การจัดแบ่งพื้นที่ในแต่ละกลุ่มพื้นที่กิจกรรมออกเป็นระบบบล็อกย่อย (Sub-block System) และการกำหนดพื้นที่สีเขียวและที่ว่างสำคัญ เพื่อสงวนรักษาไว้เป็นปอดและเป็นพื้นที่กิจกรรมของประชาคม
การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นระบบนิเวศที่สำคัญอันเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากกว่าระบบนิเวศอื่น ๆ
โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม”
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศชนิดแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์