SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการ “ความเปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่งทะเลในประเทศไทย”
ถิ่นที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศน์ต่างๆมากมาย
IUCN เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเชียเราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายจากภาคต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement)
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในพระบรม ราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก
กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Global Health – MUGH) จัดการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ AUN-QA ในปี 2561
417
การดำเนินงานของโครงการวิจัย (TAPHIA) จะเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มีงานวิจัยที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการ ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มูลนิธิรากแก้วได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย