SDG 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

SDG 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

IUCN เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเชียเราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายจากภาคต่าง ๆ
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement)
นักศึกษาจากโปรแกรม APMA และ MAHR เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ 14 และ 19มกราคม 2563
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำสื่อรูปแบบใหม่ที่เป็น “ความกลมกลืนในความหลากหลาย“
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Global Campus of Human Rights และ Right Livelihood Foundation
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ในการดำเนินโครงการโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรียเพื่อทำการศึกษาตัวแทนของเด็ก ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ผู้อพยพ (MLC) ในตำบลพบพระและท่าสองยาง จังหวัด แม่สอด
ศูนย์ส่งเสริมและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์และการจมน้ำ
งานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก” โดยศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยัลยมหิดล พบว่า IQ ของนักมวยเด็กต่ำกว่าเด็กทั่วไปประมาณ 10 คะแนน
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งคลินิกวัยทีน เพื่อเปิดให้บริการแก่วัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียน ความสัมพันธ์ การปรับตัว อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีทักษะชีวิต