SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

SDG 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

หลักการและแนวคิดของการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย การจัดกลุ่มพื้นที่กิจกรรมประเภทเดียวกันให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่อเนื่องกัน การเพิ่มความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน โดยรักษาพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด การจัดแบ่งพื้นที่ในแต่ละกลุ่มพื้นที่กิจกรรมออกเป็นระบบบล็อกย่อย (Sub-block System) และการกำหนดพื้นที่สีเขียวและที่ว่างสำคัญ เพื่อสงวนรักษาไว้เป็นปอดและเป็นพื้นที่กิจกรรมของประชาคม
การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการ “ความเปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่งทะเลในประเทศไทย”
ถิ่นที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศน์ต่างๆมากมาย
IUCN เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเชียเราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายจากภาคต่าง ๆ
แปลงผักปลอดสารพิษเกิดขึ้น ตั้งแต่ ปี 2551 ด้วยแนวคิดที่อยากให้มีแปลงผักที่ไม่ใช้สารเคมี ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement)
การใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะสมมีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารและน้ำการบรรเทาความยากจนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความมั่นคงของชาติ
15
“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” หรือ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มีงานวิจัยที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการ ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ในการบรรลุเป้าหมายของความมั่นคงในการดำรงชีวิตสิ่งสำคัญคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงความมีชีวิตทางเศรษฐกิจของชีวิต การปกป้องและอนุรักษ์ที่ดิน น้ำ