Good Health and Well-Being

สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

มหาวิทยาลัยมหิดลมีต้นกำเนิดมาจากการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ. 2431 และการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยชื่อ "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" ในปี พ.ศ. 2432 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแพทศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 และในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของประเทศไทย" เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม โดยจากที่มหาวิทยาลัยเคยมุ่งเน้นเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้ขยายการศึกษาไปสู่สาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เป็นสาขาวิชาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีหลายคณะที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ผลงานวิจัยและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ จำนวนมากกว่าครึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยจากการจัดอันดับ THE Impact Ranking ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 3 (SDG 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ให้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 7 ของโลก

Highlights
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  การบริการสุขภาพสู่ชุมชน
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการบริการกับประชาชนในกลุ่มติดเตียง กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดสังคม รอบมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกเดือน ในชุมชนหมู่บ้านสหพร ชุมชนคลองโยง และชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ในปี 2561 ได้ขยายการให้บริการเพิ่มเติมไปยังชุมชนนราภิรมย์ โดยมีประเภทการให้บริการ
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  คลินิกวัยทีน
  มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งคลินิกวัยทีน เพื่อเปิดให้บริการแก่วัยรุ่นและครอบครัว รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียน ความสัมพันธ์ การปรับตัว อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยบริการ ตรวจวินิจฉัย ประเมิน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากด้านร่างกาย จิตใจ สังคมของวัยรุ่น ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษา และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ความร่วมมือกับกองกิจการนักศึกษา ผ่านโครงการ “Mahidol Friends Project”
 • thumb
  03 04
  11 มี.ค. 2565
  โครงการส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุ
  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมการบรรยายโครงการส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุ ปี 2561 โดยบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าฟังบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • thumb
  03 12 17
  11 มี.ค. 2565
  ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์
  งานวิจัยเรื่อง “ประเทศไทย, ประเทศปลอดไขมันทรานส์” ดำเนินการโดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าความเข้มข้นของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่าง ๆ สูงกว่าค่ามาตรฐาน WHO (> 0.5 กรัม / มื้อ) เพิ่มความเสี่ยงของ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  วิถีจักรยาน
  มหาวิทยาลัยต้องการที่จะลดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ และส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้ปั่นจักรยานภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น จึงได้จัดสภาพแวดล้อมที่จูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  จักก้าเซ็นเตอร์
  มหาวิทยาลัยมหิดลมีจักรยานสาธารณะของมหาวิทยาลัยเตรียมไว้บริการแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนเรียกว่า “White JAKKA” โดยชาวมหิดลสามารถใช้จักรยานสีขาวได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ยานพาหนะที่ไม่ก่อมลพิษภายในมหาวิทยาลัย โดยในปี 2554 ได้ก่อตั้ง “จักก้าเซ็นเตอร์” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการยืม/คืนจักรยาน รวมทั้งบริการซ่อมจักรยาน
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  การประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพในประเทศไทย (TAPHIA)
  การดำเนินงานของโครงการวิจัย (TAPHIA) จะเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ ข้อมูลประชากร รวมไปถึงสถิติการการเจ็บป่วยและการตาย นอกจากนี้เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ ๆ
 • thumb
  04 03
  11 มี.ค. 2565
  การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master Management in Health)
จำนวนทั้งหมด 38 รายการ