Good Health and Well-Being

สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

มหาวิทยาลัยมหิดลมีต้นกำเนิดมาจากการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ. 2431 และการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยชื่อ "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" ในปี พ.ศ. 2432 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแพทศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 และในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของประเทศไทย" เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม โดยจากที่มหาวิทยาลัยเคยมุ่งเน้นเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้ขยายการศึกษาไปสู่สาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เป็นสาขาวิชาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมีหลายคณะที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ผลงานวิจัยและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ จำนวนมากกว่าครึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยจากการจัดอันดับ THE Impact Ranking ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 3 (SDG 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ให้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 7 ของโลก

Highlights
 • thumb
  04 03
  11 มี.ค. 2565
  โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมระยะสั้นประมาณ 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารงานโรงพยาบาลที่สนใจได้เข้ารับการอบรมมากขึ้น
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ
  “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” หรือ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ บนพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • thumb
  17 02 03
  11 มี.ค. 2565
  GLOBAL HEALTH CONFERENCE
  ลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Global Health – MUGH) จัดการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563”
 • thumb
  03 01 10
  11 มี.ค. 2565
  บางกอกน้อยโมเดล
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการบางกอกน้อยโมเดล โดยโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่รอบโรงพยาบาล
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  ปลดล็อกศักยภาพของเด็กทุกคน
  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรียเพื่อทำการศึกษาตัวแทนของเด็ก ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ผู้อพยพ (MLC) ในตำบลพบพระและท่าสองยาง จังหวัด แม่สอด โดยเปรียบเทียบกับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยไทย (ECCD) ในบริเวณใกล้เคียง
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส
  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ในการดำเนินโครงการโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น)
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  โครงการศิริราชเพื่อสังคม ศูนย์อาสาสมัครศิริราช
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ที่ต้องเกิดการปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ ไปยังบุคลากรภายในและคนในสังคม จึงจัดตั้ง “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”
 • thumb
  11 มี.ค. 2565
  การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่นโดยเน้นที่ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  MAHIDOL CHANNEL
  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำสื่อรูปแบบใหม่ที่เป็น “ความกลมกลืนในความหลากหลาย“ รวมความรู้ทั้ง ศาสตร์และศิลป์ โดยการนำ “Education” (การศึกษา) มาผสมผสานกับ “Entertainment” (ความบันเทิง) ถ่ายทอด เป็นรายการที่หลากหลาย สร้างสรรค์ ได้สาระ และความบันเทิง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  โครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก
  งานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก” โดยศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยัลยมหิดล พบว่า IQ ของนักมวยเด็กต่ำกว่าเด็กทั่วไปประมาณ 10 คะแนน
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
  โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม” โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • thumb
  10 มี.ค. 2565
  MAHIDOL ENGAGEMENT
  มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงของชุมชนหรือสังคมในพื้นที่โดยรอบ ด้วยการการทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership)
จำนวนทั้งหมด 38 รายการ