Good Health and Well-Being

สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยในการพิจารณาการรักษาโรคและให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน และในแต่ละปีมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณทิตทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง และมีโรงพยาบาลในสังกัดถึง 8 แห่งที่พร้อมให้การดูแลรักษาประชาชน ครอบคลุมในทุกโรค โดยได้ให้การรักษาผู้ป่วยในระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 - 2564) แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 11,766,282 ราย ผู้ป่วยใน 284,931 ราย ผู้ป่วยทันตกรรม 1,094,908 ราย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2564 ไปกว่า 4,213,371,169.45 บาท ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาล มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์วิจัยโรคเฉพาะทางหลากสาขา เช่น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ไตเทียม ศูนย์มะเร็ง เป็นต้น ทางมหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ รวมทั้งเป็นผู้จัดกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคชนิดต่าง ๆ เช่น กิจกรรมถ่ายทอดสดการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในวันเอดส์โลก กิจกรรมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก กิจกรรมวันโรคอ้วน และแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และ มีคลินิกวัยทีนที่พร้อมให้คำปรึกษาเยาวชนเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เช่น ปัญหาการติดยาเสพติดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ พร้อมบริการฟิตเนสและสนามกีฬาหลายประเภทสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงผลเสีย ของการสูบบุหรี่และเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ในระดับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มหาวิทยาลัยยังเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ในฐานะผู้นำองค์ความรู้ และเป็นต้นแบบสำหรับมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asean University Network – Health Promotion Network : AUN – HPN) อีกด้วย

Highlights
 • thumb
  03
  27 มิ.ย. 2565
  โครงการบริการผู้ป่วยติดเตียงแบบต่อเนื่องโดยสหสาขาวิชาชีพ
  ปัจจุบันมีผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันได้ และมีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี อันเนื่องมาจากผู้ดูแลหรือญาติไม่สะดวกในการรับ-ส่ง ในการเดินทางมาที่โรงพยาบาล ขณะเดียวกันผู้ป่วยและญาติยังให้ความสำคัญและให้ความสนใจในการดูแล สุขภาพช่องปากและฟันเพราะสุขภาพช่องปากและฟันเป็นดัชนีชี้วัดความแข็งแรงของสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและการรักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ของผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดินทางเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ รพ.ทันตกรรมฯที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อุปกรณ์เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี มีมาตรฐานและปลอดภัย มีการใช้เทคโนโลยีการตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปากโดยการใช้กล้องตรวจฟัน และถ่ายภาพในช่องปากด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริการให้ความรู้ การบริบาลทางการแพทย์และทางทันตสุขภาพ แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ รวมทั้งสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นระบบ Teleconference เพื่อการรักษาผู้ป่วยร่วมกับฝ่ายการแพทย์ได้อีกด้วย อาทิ การตรวจสภาพช่องปากและการดูแลสภาพช่องปากของ ผู้ป่วยติดเตียงด้วยกล้องตรวจในช่องปาก พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำผลข้อมูลมาเก็บ และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และใช้เป็นแนวทางการรักษาต่อไป
 • thumb
  03
  27 มิ.ย. 2565
  โครงการ นวัตกรรมชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  ชุดตรวจแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาแอนติเจนที่จำเพาะต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจหาแอนติเจนจำเพาะของไวรัส ผลิตและจัดจำหน่ายชุดตรวจแอนติเจนจำเพาะต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • thumb
  03
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการนำความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 13 Gen Z “Say No” ตอน “นักศึกษาพยาบาลมหิดลร่วมพลัง รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ยุค New Normal: Commit To Quit”
  โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในชื่อโครงการนำความรู้สู่ชุมชน Gen Z “Say No” จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้นักศึกษาพยาบาล นักเรียน ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
 • thumb
  04 01 03
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการติดตามและประเมินผลการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
  เด็กปฐมวัย เป็นช่วงวัยของการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปของชีวิต พบว่ามีเด็กปฐมวัยจำนวนมากที่ขาดการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กกลุ่มหนึ่งขาดโอกาสที่จะได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ การศึกษาสถานการณ์เด็กปฐมวัยที่เป็นกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าว ใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางให้พร้อมเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาต่อไป
 • thumb
  03
  23 มิ.ย. 2565
  การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนมัธยมศึกษา
  สถานการณ์ปัจจุบัน ประชากรทุกช่วงวัยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Mobile Application ภายใต้ชื่อ “MU My mind” ไปใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียนมัธยมศึกษา ในอ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • thumb
  03
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้ (คลินิกดาวชมพู)
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบต่อมารดา ครอบครัว สังคม เป็นอย่างยิ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้ (คลินิกดาวชมพู) เพื่อให้มารดาวัยรุ่นได้รับความรู้ในการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ การดูแลเลี้ยงดูบุตร และการป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหานี้
 • thumb
  03
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการความร่วมมือกับจังหวัดนครปฐมในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ทีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งในโรงเรียน สถานประกอบการ คนงานหรือชุมชนที่อยู่ร่วมกัน ในประเทศไทย โควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย จากรายงานสถานการณ์โควิด 19 จากศูนย์ควบคุมสถานการณ์โควิด 19 (CCSA) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ยืนยันแล้ว 633,284 ราย มีผู้เสียชีวิต 5,168 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ในปีเดียวกัน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,2564)
 • thumb
  03 02
  23 มิ.ย. 2565
  การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปี 2564
  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากโรงพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 • thumb
  03
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ภาคกลางและภาคตะวันตก
  โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ภาคกลางและภาคตะวันตก รับผิดชอบโดยภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนัก 4 สำนักสนับสนุนเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินการระหว่างปี 2563-2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย โดยการ 1) พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ และ 2) พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย
 • thumb
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
  ประเทศได้ก้าวผ่านวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดจ้างงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตลาดแรงงานที่ให้บริการจะขยายตัว และมีความต้องการผู้ดูแลเด็กมากขึ้น ผู้ดูแลเด็กจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญกับครอบครัวในปัจจุบัน
 • thumb
  03 04 05
  22 มิ.ย. 2565
  บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์
  สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ และให้บริการการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับการดูแลและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
 • thumb
  03 04 11
  22 มิ.ย. 2565
  โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ปี2563 และ 2564 : สร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการต่อสู้กับปัญหาการระบาด COVID-19
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดให้มีกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก เยาวชน วัยรุ่น ได้สนใจ เรียนรู้ ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 และนำความรู้ไปปฏิบัติเป็นพฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านหรือร่วมเป็นจิตอาสาในชุมชนของตน
จำนวนทั้งหมด 54 รายการ