ความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยนวัตกรรมอาหาร ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ บริษัท ต้นกล้าฟ้าใส ฟู้ดแคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

detail

MUIC provides sustainable food choices for all on campus

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท ต้นกล้าฟ้าใส ฟู้ดแคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อการจำหน่าย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการวิจัยอาหาร การผลิต และการตลาด  ในขณะเดียวกัน การเอื้ออำนวยให้บริษัทเช่าพื้นที่วิทยาลัยจัดตั้งร้านต้นกล้าฟ้าใสเป็นการเพิ่มทางเลือกร้านอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

คู่ความร่วมมือ 

ร้านต้นกล้าฟ้าใส เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่นำเสนออาหารจากพืช (plant-based diet) เป็นหลัก มีการประยุกต์นวัตกรรมและเทคนิคการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ 

 

จุดประสงค์ความร่วมมือ 

  1. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมและสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ 
  1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมทั้งในภาควิชาการ การผลิต การตลาด และผู้บริโภค 

 

การดำเนินงานและผลลัพธ์ 

1. ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม

จากการดำเนินการวิจัยนวัตกรรมอาหารได้มีการจดอนุสิทธิบัตร “ซอสเสาวรสและวิธีการผลิตซอสเสาวรส” เลขที่ 20001 ในปี 2565 และได้มีการนำผงเสารส ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากการวิจัยดังกล่าว มาเป็นวัตถุดิบแรกในการต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ functional food กับร้านต้นกล้าฟ้าใส  

ผงเสาวรสทำจากผลเสาวรสทั้งผล (whole passion fruit) รวมถึงเปลือกผลเสาวรสทำให้ไม่ก่อให้เกิดขยะ หรือเศษเหลือจากการผลิต (zero-waste product) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำผงเสาวรสมาต่อยอด ได้แก่ โยเกิร์ตแพลนต์เบสเพิ่มใยอาหาร (passion fruit yogurt) 

2. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติและตัวแทนจากร้านต้นกล้าฟ้าใสได้เข้าร่วมการแข่งขัน APEC 2022 Future Food for Sustainability: Plate to Planet เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2022 ในการแข่งขันจะมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเรื่องอาหารแห่งอนาคต การพิชชิ่งไอเดียทางธุรกิจ และการทำอาหารจากเชฟชื่อดัง นักศึกษาวิทยาลัยของนานาชาติได้นำเสนอข้าวต้มมัดซุปเปอร์ฟู้ด (Kaotommud Superfood) พร้อมกับนำเสนอพิชชิ่งให้กับคณะกรรมการ ผลการแข่งขัน ทีมวิทยาลัยนานาชาติได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 60 ทีมจาก 2,018 ทีม และได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Partners/Stakeholders

ประชาคมมหิดล และบุคคลทั่วไป

ผู้ดำเนินการหลัก
Culinary Science and Food Innovation Center, MUIC
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
บริษัท ต้นกล้าฟ้าใส ฟู้ดแคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด