Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 114 รายการ
 • thumb
  03
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการความร่วมมือกับจังหวัดนครปฐมในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ทีเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งในโรงเรียน สถานประกอบการ คนงานหรือชุมชนที่อยู่ร่วมกัน ในประเทศไทย จนสถานพยาบาลไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงต้องมีการกักตัวที่บ้านหรือในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการ และร่วมบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการสถานที่ ที่รัฐจัดให้ในชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน การติดตามอาการ ให้คำแนะนำ และส่งต่อประชาชนกลุ่มป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
 • thumb
  03 02
  23 มิ.ย. 2565
  การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปี 2564
  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากโรงพยาบาลและสถานศึกษาพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 • thumb
  03
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ภาคกลางและภาคตะวันตก
  โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ภาคกลางและภาคตะวันตก รับผิดชอบโดยภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนัก 4 สำนักสนับสนุนเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินการระหว่างปี 2563-2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย โดยการ 1) พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับอำเภอ และ 2) พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย
 • thumb
  04 03
  23 มิ.ย. 2565
  โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
  ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้แรงงาน ทุกภาคส่วนเกิดภาวะการว่างงาน และเด็กที่เกิดมาในช่วงนี้จะมีโอกาสที่พ่อแม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วจะทำให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น มีภาวการณ์จ้างงานมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกเองจึงจำเป็นที่ต้องออกนอกบ้านเพื่อไปทำงานปกติ หรือผู้ที่ว่างงานต้องออกไปหางานทำ จึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกเองได้อีกต่อไป ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตลาดแรงงานด้านการให้บริการรับเลี้ยงเด็กจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น และมีความต้องการผู้ดูแลเด็กมากยิ่งขึ้น จึงเห็นได้ว่าผู้ดูแลเด็กเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากกับสภาพของครอบครัวไทยในสังคมปัจจุบันและในอนาคต
 • thumb
  03 04 05
  22 มิ.ย. 2565
  บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นในรูปแบบออนไลน์
  สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ และให้บริการการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับการดูแลและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ซึ่งจะลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป
 • thumb
  03 04 11
  22 มิ.ย. 2565
  โครงการเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ปี2563 และ 2564 : สร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการต่อสู้กับปัญหาการระบาด COVID-19
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดให้มีกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก เยาวชน วัยรุ่น ได้สนใจ เรียนรู้ ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 และนำความรู้ไปปฏิบัติเป็นพฤติกรรมในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านหรือร่วมเป็นจิตอาสาในชุมชนของตน
 • thumb
  15
  19 มิ.ย. 2565
  Organizing an expert workshop on health, wildlife and livelihoods
  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น FAO Reference Centre ด้านโรคในสัตว์ป่าและโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ป่า วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
 • thumb
  03 17
  9 มิ.ย. 2565
  โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies free zone project)
  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายร้ายแรงซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยากร และเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันยังคงพบรายงานการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งในคนและในสัตว์ ด้วยเหตุนี้ปัญหาดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป เพื่อร่วมขจัดปัญหาข้างต้น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขขึ้นมา โดยมีกิจกรรมการณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข พร้อมกับมีการให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการให้บริการทำหมันแก่สุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
 • thumb
  16 03 05
  2 มี.ค. 2565
  เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นําถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย
  โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย ได้ใช้การสานเสวนาเรื่องสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจและปรองดอง เพื่อนำมาสู่สันติภาพในสังคมที่มีความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • thumb
  03 04 17
  9 มี.ค. 2565
  การควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย
  โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในโลกรวมถึงประเทศไทย ประมาณร้อยละ 5.2 ของประชากรโลกเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ความเสี่ยงของการมีบุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติสูงถึงร้อยละ 1.1 ของคู่แต่งงานของประชากรทั้งโลก หรือ 2.7 คน ใน 1,000 คน การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงให้มีผู้ป่วยเกิดใหม่ลดลงจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยในช่วงระหว่างปีพ.ศ 2560-2564 ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมียได้ให้บริการปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่หญิงตั้งครรภ์และสามีที่มีความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย ณ คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลนครปฐมจำนวน 129 ราย และได้ให้คำแนะนำเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยวิธีการเจาะน้ำคร่ำ (amniocentesis) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีโอกาสมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 โรค ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการควบคุมและป้องกัน อีกจำนวน 49 ราย ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียของครอบครัวและกระทรวงสาธารณสุขได้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคและพาหะด้วยเทคนิคระดับเซลล์ โปรตีน และอณูพันธุศาสตร์ ที่รวดเร็วแม่นยำ และนำไปใช้ประโยชน์สำหรับเป็นแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และเป็นแนวทางสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียในเวชปฏิบัติทั่วไป
 • thumb
  13 07 12
  9 มี.ค. 2565
  คาร์บอนฟุตพริ้นท์
  การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร
 • thumb
  03 04 17
  10 มี.ค. 2565
  การอบรมวิชาการคุณภาพชีวิตดี ๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียก็มีได้ และการให้บริการปรึกษาทางพันธุศาสตร์แก่หญิงตั้งครรภ์และสามีที่มีความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย
  โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในโลกรวมถึงประเทศไทย ประมาณร้อยละ 5.2 ของประชากรโลกเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
จำนวนทั้งหมด 114 รายการ