ค่ายสัตวแพทย์อาสา

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง การควบคุมประชากรสุนัขและแมว

ความเป็นมาและผลกระทบต่อสังคม

      ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ในหลายพื้นที่ การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์เป็นการสร้างรายได้ระดับครัวเรือน และระดับประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไปทั่วโลก ปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงจัดเป็นปัญหาที่สำคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทำให้เกิดความสูญเสียสัตว์เลี้ยงและรายได้ นอกจากนี้โรคระบาดในสัตว์อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศในวงกว้าง ดังนั้นการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง การรักษาและการป้องกันโรค จึงมีความสำคัญและเป็นภารกิจหลักของสัตวแพทย์ โดยเฉพาะการดูแลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการดูแลสัตว์

       ดังนั้นชมรมสัตวแพทย์อาสา ภายใต้การดูแลของสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสัตวแพทย์ที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ และพร้อมที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ห่างไกล จัดกิจกรรมออกค่ายเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยง ได้แก่ การตรวจสุขภาพ ทำหมัน การให้วัคซีนและยาถ่ายพยาธิแก่สัตว์เลี้ยง รวมไปถึงจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น แก่เกษตรกร เป็นประจำทุกปี โดยทำงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในด้านต่างๆ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี และช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนต่อไป

           

รูปแบบการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สำคัญ

         ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 • การออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว การตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องแก่เจ้าของสัตว์          
 • ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิป้องกันปรสิตภายใน เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสุขภาพของปศุสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการจัดการ การป้องกันโรคและการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างถูกต้อง
 • บริการทำหมันให้แก่สุนัขและแมว
 • บริการตรวจโรคทางห้องปฏิบัติการ
 • กิจกรรมสอนหนังสือเด็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
 • การอบรมและให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบสูตรอาหารไก่ หรือการจัดการทางปศุสัตว์ เป็นต้น 

           ในปีงบประมาณ 2566  ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

 • ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิป้องกันปรสิตภายใน เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสุขภาพของปศุสัตว์ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการจัดการ การป้องกันโรคและการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างถูกต้อง
 •  ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่สุนัขและแมว พร้อมให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องแก่เจ้าของสัตว์
 • บริการทำหมันให้แก่สุนัขและแมว
 •  กิจกรรมสอนหนังสือเด็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
 • การอบรมและให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบสูตรอาหารไก่ หรือการจัดการทางปศุสัตว์ เป็นต้น 
 • กิจกรรมสัมพันธ์ชาวบ้าน โดนการศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน
Partners/Stakeholders

- ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมว

- ศูนย์ดูแลสุนัขและแมวจรจัดกองทัพเรือ

ผู้ดำเนินการหลัก
ชมรมสัตวแพทย์อาสา
ส่วนงานหลัก