โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล

detail

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาลให้รอบรู้ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างเชื่อมั่นภายใต้บริบทของการบริการด้านสุขภาพ เพื่อผลสัมฤทธิ์สู่การเป็นองค์กรที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของสังคมได้

หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล CEO : Hospital Management for Chief Executive Officer เป็นการอบรมระยะสั้นประมาณ 3 เดือน เพื่อให้ผู้บริหารงานโรงพยาบาลที่สนใจได้เข้ารับการอบรมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขในการปรับปรุงและส่งเสริมการบริหารการแพทย์อย่างมีคุณภาพ จึงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยการนำวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจในด้านการบริหารองค์กรและโรงพยาบาล เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล CEO : Hospital Management for Chief Executive Officer เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนา ผู้บริหารโรงพยาบาลให้มีความรอบรู้ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารงานในองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผน วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจที่จะดำเนินงานได้อย่างเชื่อมั่นภายใต้บริบทของการบริการด้านสุขภาพเพื่อผลสัมฤทธิ์ ขององค์การ สู่การเป็นองค์การที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่พึ่งของสังคมได้

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
-