เครือข่ายความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสำหรับเวชศาสตร์เขตร้อน

detail

เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายซึ่งส่งเสริมแนวทางแบบ One Health ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเพื่อจัดการกับโรคในเขตร้อนและโรคสัตว์ที่ติดต่อสู่คนผ่านการศึกษาและการวิจัยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เกิดก้าวหน้าในสาขานี้

เพื่อให้การควบคุมโรคเขตร้อนมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีระบบการตอบสนองต่อการระบาดอย่างรวดเร็วรวมถึงการวินิจฉัยและรักษาที่มีประสิทธิผล โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีกระบวนการในถูกการรวบรวม ผสานรวม และส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคได้อย่างมาก ทางเครือข่ายผู้วิจัยจะใช้เทคนิค Internet of Things (IoT) วิธีการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และเทคนิคการประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing) และเพื่อการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งในแต่ละสาขาขึ้นอย่างมั่นคง จากนั้น ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะเผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวทาง One Health

 

เครือข่ายนี้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ระหว่างองค์กรพันธมิตร รวมถึงสร้างศูนย์รวมความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นขององค์กรที่เข้าร่วม เพื่อให้แนวทางของเครือข่ายมีความยั่งยืน สมาชิกรุ่นแรกของเครือข่ายนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (SEAOHUN) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งชาติเวียดนาม และสถาบัน VetAgro Sup ในประเทศฝรั่งเศส

 

กิจกรรมต่าง ๆ กำลังดำเนินการอยู่ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบไปด้วยการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงที่สามารถนำมาใช้กับองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์เขตร้อนโดยมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญ และได้รวมเข้าไว้ในหลักสูตรปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขา สารสนเทศ) แบบออนไลน์ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะเผยแพร่ทางออนไลน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ได้มีการก่อตั้งโครงการวิจัยร่วมกันในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก การทำนายพยากรณ์โรคไข้เลือดออก การสร้างแบบจำลองการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อ เครือข่ายเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบประชากรยุง และสภาพแวดล้อมเสมือนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจควบคุมโรค

 

สำหรับด้านการพัฒนาและถ่ายทอดทักษะนั้น ได้มีโครงการวิจัยต้นแบบ เช่น ระบบสนับสนุนการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกที่กำลังทดลองใช้จริงในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบสืบสวนโรคไข้เลือดออกที่กรมควบคุมโรค จังหวัดชลบุรี ทดลองใช้จริง และระบบสนับสนุนการทดลองวัคซีน ซึ่งใช้สนับสนุนการทดลองวัคซีนโควิด ChulaCov19 ระยะ 1 และ 2 ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดเวิร์กช็อปและโรงเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อประสานงานโครงการและสร้างศักยภาพ โดยการประชุมและหลักสูตรต่าง ๆ ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้มากที่สุดเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทางภูมิศาสตร์

 

เวิร์กช็อปและโรงเรียนภาคฤดูร้อน:

  1. Summer school Summer School on Advanced Information Technology for Tropical Medicine, University of Bremen, มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2565. ผู้เข้าร่วม 25 คน
  2. Workshop on Intelligent Systems for Vector-Borne Disease, Hanse-Wissenschaftskolleg Inst. for Advanced Study, มิถุนายน พ.ศ. 2565. ผู้เข้าร่วม 20 คน
  3. Summer school Summer School on Advanced Information Technology for Tropical Medicine, Mahidol University, พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วม 160 คน
  4. Workshop on Intelligent Systems for Vector-Borne Disease, Hanse-Wissenschaftskolleg Inst. for Advanced Study, มิถุนายน พ.ศ. 2565. ผู้เข้าร่วม 40 คน
Partners/Stakeholders

เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายซึ่งส่งเสริมแนวทางแบบ One Health ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเพื่อจัดการกับโรคในเขตร้อนและโรคสัตว์ที่ติดต่อสู่คนผ่านการศึกษาและการวิจัยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เกิดก้าวหน้าในสาขานี้

ผู้ดำเนินการหลัก
Prof. Dr. Anna Förster, The University of Bremen
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
Prof. Dr. Peter Haddawy, Faculty of ICT, Mahidol University
ส่วนงานร่วม