ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ

detail

ชาวมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด โดยการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ 2 พื้นที่ ได้แก่

  • พื้นที่ศูนย์ราชการ ตำบลโนนหนามแท่ง ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ดำเนินงานหลักในปัจจุบัน
  • พื้นที่ตำบลสร้างนกทา ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงาน หอพัก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีการมุ่งเน้นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและการบริหารทรัพยากรที่ยั่งยืน ได้สำรวจและทำแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ในตำบลสร้างนกทา ซึ่งเป็นตำบลที่ระบบสาธารณูปโภคหลายอย่างเข้าถึงน้อย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาหิน และตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยให้มีการใช้น้ำประปาได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน


ระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาและสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากสระน้ำธรรมชาติ เครื่องสูบน้ำกำลัง 3 แรงม้า อัตราการสูบน้ำดิบประมาณ 100 ลูกบาศ์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน ผ่านท่อน้ำดิบใต้ดิน ระยะทางประมาณ 500 เมตร เข้าสู่โรงสูบน้ำดิบดิบ ผ่านท่อกวนเร็ว เข้าสู่อาคารเคมี ข้างศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการ ภายในประกอบด้วยถังเติมสารอัตโนมัติจำนวน 3 ถัง ขนาด 500 ลิตร ได้แก่ ถังเติมสารส้ม ถังเติมปูนขาว และถังเติมคลอรีนตามลำดับ จากนั้น น้ำที่ผ่านถังเติมคลอรีนจะถูกส่งต่อไปยังถังตกตะกอนและกรองน้ำอัตโนมัติขนาด 6 ลบ.ม. ก่อนจะส่งต่อไปยังถังเก็บน้ำใส (คอนกรีตเสริมเหล็ก) บ่อที่ 1 และ 2 ด้วยแรงดันน้ำจากที่สูง ก่อนสูบน้ำในบ่อดังกล่าวนี้จ่ายไปยังอาคารสำนักงาน และหอพักนักศึกษา

Partners/Stakeholders

บริษัท บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้ร่างแผนแม่บทของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างนกท

ผู้ดำเนินการหลัก
นายประเสริฐ แก้วประดับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
FUTURE ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.