การประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพในประเทศไทย (TAPHIA)

detail

มลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ ทั่วโลก

การประเมินผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพในประเทศไทย (TAPHIA)
 

การดำเนินงานของโครงการวิจัย (TAPHIA) จะเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ ข้อมูลประชากร รวมไปถึงสถิติการการเจ็บป่วยและการตาย นอกจากนี้เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารที่พักอาศัย ในเขตเมืองและเขตชนบท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมการใช้เวลาของกลุ่มตัวอย่างประชากรไทยโดยใช้แบบสอบถาม ดำเนินการทบทวนและตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสารมลพิษทางอากาศและสุขภาพเพื่อหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม ที่สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ผลกระทบจากการได้รับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในระยะยาวต่อสุขภาพของประชากรไทย นอกจากนี้เราจะจัดทำแบบจำลองการรับสัมผัสมลพิษของประชากรไทยโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ ผลกระทบต่อสุขภาพจะแสดงเป็นจำนวนปีที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และจำนวนปีของประชากรทั้งหมดที่สูญเสียไปจากโรคและการบาดเจ็บ (Disability-Adjusted Life Years-DALYs)

 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
รศ.ดร. กาญจนา นาคภากร
ส่วนงานร่วม