โครงการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

detail

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)|
 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามในข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแผนงาน โครงการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานระยะที่ 4 ดำเนินงานโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และต่อมาแผนงานระยะที่ 5 ดำเนินงานโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ตั้งแต่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา) ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์ด้านยาสูบ, ประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ, รายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย, การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” เป็นต้น

  
Partners/Stakeholders

-------------------------------------------------------

ผู้ดำเนินการหลัก
-