โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ

detail

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ถือกำเนิดจากพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา เสมือนเป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนแก่ประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนกันมายาวนาน ของขวัญ ล้ำค่านี้คือ ระบบการศึกษาทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ ทำให้เกิดโรงเรียนซึ่งจัดการเรียนการสอนสองระบบ หรือ dual system อันเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนปัจจุบัน นอกเหนือไปจากนั้นยังทรงห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ทรงเน้นว่า การศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับนักเรียน นักศึกษาที่มีสุขอนามัยที่ดีด้วย

โครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถือกำเนิดจากพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชาภายใต้การกำกับดูแลของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กระทรวงการต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส่วนงาน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ทูลเกล้าถวายทุนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบทุนศึกษาให้แก่นักศึกษาจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อมาศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาแผนแพทย์ไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอายุศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชา International Hospitality สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญ-พันธุ์ สาขาวิชาอายุศาสตร์เขตร้อนคลินิก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาการดนตรี และสาขาวิชา Adult and Gerontological Nursing การดำเนินโครงการที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือที่ดีระหว่าง ราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทาน เป็นบุคลากรมีคุณภาพ ทยอยกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชา กว่า 800 คน จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โครงการนี้เป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

โดยในวันที่ 16 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทานใน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ” ของทุกสถาบันการศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานฯ โดยมี นายอูก ซอต์พวน (H.E. Mr. Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทาน และ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมเบิกคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561-2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2561-2564 จากคณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องเอนกประสงค์ 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ระยะเวลาของโครงการ: ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 -  พ.ศ. 2564

ลักษณะทุน: ทุนเต็มจำนวน (มอบทุนทั้งสิ้น จำนวน 66 ทุน)  

 • ระดับปริญญาโท จำนวน 26 ทุน
 • ระดับปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน 

ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยและส่วนงานสนับสนุน

 • ค่าแรกเข้า
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 • ค่าประกันสุขภาพรายปี
 • ค่าที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ารายปี

ส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงเรียนพยาบาล)
 3. คณะพยาบาลศาสตร์
 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 6. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 7. คณะศิลปศาสตร์
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. วิทยาลัยนานาชาติ
 10. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 11. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สาขาวิชาที่เปิดให้ผู้รับทุนสมัครเข้าศึกษา

 1. พยาบาลศาสตร์
 2. แพทย์แผนไทยประยุกต์
 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์
 4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 5. เวชศาสตร์เขตร้อนและสุขอนามัย
 6. ทันตแพทยศาสตร์ / ทันตกรรม
 7. การจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
 8. ประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
 9. อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก
 10. วิศวกรรมอุตสาหการ
 11. ภาษาศาสตร์ประยุกต์
 12. ดุริยางคศาสตร์ / ดนตรี
 13. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Partners/Stakeholders
 • กระทรวงการต่างประเทศ
 • กระทรวงกลาโหม
ผู้ดำเนินการหลัก
กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนงานหลัก