การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

detail

การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office)ของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสีเขียว และเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความสำคัญ วัตถุประสงค์โครงการ

1. สร้างทัศนคติ มุมมอง และความตระหนักด้านสำนักงานสีเขียวให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน พร้อมทั้งสร้างกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำความรู้เรื่องสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

2. ลดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

3. เพื่อสร้างตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของสำนักงานสีเขียวที่สำเร็จแล้วของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

การดำเนินการ

1. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยสร้างทัศนคติ มุมมอง และความตระหนักด้านสำนักงานสีเขียวให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน พร้อมทั้งนำความรู้เรื่องสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และติดตามการดำเนินงานจากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของผู้บริหาร โดยติดตามผ่านการส่งรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารทุกไตรมาส และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ศึกษาวิจัยจะจัดทำเครื่องมือแบบรายงาน และส่งแบบรายงานให้สำนักงานรายงานข้อมูลการดำเนินงาน ทุกๆ 6 เดือน

2. ศึกษาปริมาณการใช้พลังงาน และปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานทั้ง 30 แห่ง เพื่อกำหนดมาตรการในการลดการใช้พลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปยังสำนักงานอื่นๆต่อไป

3. สร้างตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของสำนักงานสีเขียวที่สำเร็จแล้วของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากยิ่งขึ้น

ผลกระทบในระดับชุมชน ประเทศ ระดับโลก

ระดับหน่วยงาน

- มีความร่วมมือในการลดใช้ทรัพยากรสำนักงาน ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง และลดการใช้ทรัพยากร

ระดับประเทศ

- พัฒนากลไกการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office)ได้อย่างเป็นรูปธรรม

- ส่งเสริมการลดงบประมาณขององค์กรด้านทรัพยากรพลังงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Partners/Stakeholders

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา / สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ /  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์/ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร/ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา /  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา / วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา / วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี / สวนสัตว์เชียงใหม่

ผู้ดำเนินการหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
-