โครงการนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Mahidol Young Science Communicators 2023

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

สร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม ด้วยการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างรอบด้านและแก่นักศึกษา

โครงการนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Mahidol Young Science Communicators 2023 เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการ

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ให้สื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ยากแก่การเข้าใจของคนทั่วไป ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน รวมถึงการถ่ายทอด หลักการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) ให้ประชาชนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ผ่านการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการสื่อสารอย่างรอบด้านจากวิทยากรมากความสามารถ อาทิ

  • กิจกรรมทีมสัมพันธ์ Team Building เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอมะรัตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักการการนำทัวร์ โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พิชชา คูประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ผู้ช่วยคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์ โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • Creative Media การสร้างสรรค์และผลิตคลิปสั้นอย่างมืออาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Work shop: การสื่อสารอย่างมืออาชีพ : พูดหน้ากล้องอย่างไร ให้โดนใจผู้ฟัง โดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Work shop: เสริมความมั่นใจ สร้างความประทับใจแรก ด้วยบุคลิกภาพที่ดี โดย คุณประดับเดือน สวรรค์ขวัญ Associate Director – Digital Journey and Communication “Infinitas by Krungthai”
  • Mahidol Science Tour : ศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะฯ ผ่านการพูดคุย และเดินชมสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ โดย คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ: Space Inspirium อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเรียนรู้การนำทัวร์

จากการดำเนินโครงการนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Mahidol Young Science Communicators 2023 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2566 ผลลัพธ์โครงการมีนักศึกษาที่สำเร็จโครงการและได้รับมอบประกาศนียบัตรจำนวน 27 คน

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ นักศึกษา Mahidol Young Science Communicators 2023 รุ่นที่ 1 ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและงานวิจัยวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

Partners/Stakeholders

- คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
- บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) :GISTDA

ผู้ดำเนินการหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล
ส่วนงานหลัก