การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของผิวกระจกตาโดยไม่ต้องอาศัย การเพาะเลี้ยงและใช้ สเต็มเซลล์ปริมาณน้อย (วิธี SLET: Simple Limbal Epithelial Transplantation)

detail

             การส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้ป่วยที่ปลูก ถ่ายสเต็มเซลล์ประสบผลสำเร็จ พบว่าผู้ป่วยมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถใช้ชีวิตประจำวันและสามารถ ดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นได้ดีขึ้น โดยชมรมกระจกตาฯ และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง ประเทศไทย ร่างหลักสูตร จัดอบรมจักษุแพทย์เรื่อง การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพื่อรักษาภาวะสเต็มเซลล์ผิว กระจกตาบกพร่อง และการรับรองจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระจกตา ที่จะสามารถทำการ ผ่าตัดการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตา ทั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านเซลล์ต้นกำเนิด  ทั้งนี้มุ่งกระจายการผ่าตัดปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปทั่วประเทศ กระจายแพทย์สู่ระดับภูมิภาค เพื่อลดปัญหาความยากลำบากใน การเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ สำหรับผู้ป่วยที่ อาศัยในพื้นที่ห่างไกล

             การผ่าตัด SLET ให้ผลการผ่าตัดที่มีอัตราความสำเร็จสูง ทำให้สามารถรักษาภาวะ สเต็มเซลล์ของผิว กระจกตาบกพร่องได้ดีในประเทศไทยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองโดย ไม่ต้องพึ่งพา ผู้อื่นได้ดีขึ้น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศจากการได้ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ระดับดีมาก ไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษ และไม่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่ต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูง ทำให้ประหยัด ค่าใช้จ่าย เวลา และสถานที่ ได้เป็นอย่างมาก และมีความคุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจ

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการพัฒนาผลงานที่ชัดเจนและวัดผลได้

 

ต่อผู้ป่วย

 • ผลการผ่าตัดตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2565 มีผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธี SLET ทั้งหมด 49 ตา ประสบความสำเร็จ ทั้งหมด 36 ตา (ร้อยละ 73.5%)
 • ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติได้ สามารถทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและครอบครัวได้ ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายเดิมที่ไม่สามารถจะมีวิธีที่รักษาได้ดี
 • ผลที่ได้ไม่ด้อยกว่าวิธีเดิมคือเพาะเลี้ยงเซลล์ และผลที่ได้ดีกว่าวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์ในบางโรค
 • Cost effectiveness
 • ประหยัดสถานที่และบุคลากร โดยไม่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่ต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูง
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำห้องปฏิบัติการเช่นนี้มีราคาสูงมากนับเป็นหลายล้านบาทต่อห้อง และต้องมีผู้ดูแลที่มีความรู้สูง
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ไปได้กว่า 5,000,000 บาท ในระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปนับ 50 ราย
 • ประหยัดเวลา ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ทันที ไม่ต้องรอเวลาเพาะเลี้ยงเซลล์ ซึ่งการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้องใช้เวลาถึง 15 วัน

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ผิวกระจกตาในต่างประเทศ เช่น Holoclar 80,000 GBP หรือ ประมาณ 3,520,000 ล้านบาท

 

Implement to other Ophthalmologists and populations

 • การนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 34th Congress of Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO 2019) เมื่อวันที่ 5-9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมฯ สิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร
 • จัดงานแถลงข่าว “ศิริราชประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตาเป็นครั้ง แรกของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลศิริราช
 • ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติหลายฉบับ
 • จัดงานประชุม SLET WORKSHOP ให้แก่จักษุแพทย์ทั้งไทยและต่างชาติในประเทศเพื่อนบ้าน โดย เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  บรรยาย  ผ่าตัด  Wet Lab
 • วิธีการผ่าตัด SLET จุดเด่นคือสามารถทำได้ในโรงพยาบาลทั่วไปที่มีจักษุแพทย์ด้านกระจกตา โดยไม่ ต้องมี เครื่องมือพิเศษ และไม่ต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • ทำให้มีการขยายพื้นที่บริการในสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ไปยังโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การศึกษาต่างๆได้ เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นต้น
 • ร่วมกับชมรมกระจกตาแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  1. เสนอการผ่าตัดโดยวิธี SLET ต่อแพทยสภาและได้การรับรองจากแพทยสภาว่าเป็นการผ่าตัดที่เป็น มาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสเต็มเซลล์ผิวกระจกตาบกพร่อง เป็นการรักษาทางสเต็มเซลล์ เป็นชนิดที่ 2 ถัดจากการปลูกถ่ายไขกระดูก
  2. เสนอเรื่องไปที่สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ดำ เนินการรับรองสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยปลูกถ่าย สเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตา ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาการปลูก ถ่ายสเต็มเซลล์ได้ทุกสิทธิ์ และเข้าถึงการรักษาได้ทุกระดับ
  3. จัดร่างหลักสูตร จัดอบรมจักษุแพทย์ เรื่องการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพื่อรักษาภาวะสเต็มเซลล์ผิวกระจก ตาบกพร่อง และออกใบรับรองจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระจกตา
 • การต่อยอดผลงานวิจัย
 • จากการดำเนินการผ่าตัดโดยวิธี SLET พบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ จึงส่งผลให้เกิดการต่อยอดในการวิจัย ทำให้ปัจจุบันมีงานวิจัยที่กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินงาน 2 เรื่อง ดังนี้ การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ชนิดต่างๆ ในประเทศไทย เป็นต้น
 • การศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไทย ได้เริ่มโครงการในปี 2563 โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 3 ปี
 • การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้เริ่มโครงการในปี 2565โดยใช้ระยะเวลาในการดาเนินการดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ 1- 2 ปี
 • พัฒนาระบบสาธารณสุข
 • สามารถกระจายการผ่าตัดปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปทั่วประเทศ กระจายแพทย์สู่ระดับภูมิภาค เพื่อลด ปัญหาความยากลำบากในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ สำหรับผู้ป่วยที่อาศัยใน พื้นที่ห่างไกล
 • ร่วมกับชมรมกระจกตาฯ และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ทำให้การรักษานี้ยั่งยืน โดย ผ่านการรับรอง แพทยสภา ให้เป็นมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยสเต็มเซลล์ผิวกระจกตาบกพร่อง เสนอขอรับรองสิทธิการรักษากับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และจัดหลักสูตรอบรมจักษุแพทย์

   
Partners/Stakeholders
 • ทีมปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของผิวกระจกตาศิริราช พ.ศ. 2565
 • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แผนกจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินการหลัก
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานหลัก