โครงการนำความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 13 Gen Z “Say No” ตอน “นักศึกษาพยาบาลมหิดลร่วมพลัง รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ยุค New Normal: Commit To Quit”

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ยุคปกติวิถีใหม่ ช่วยลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเยาวชน ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจหยุดหรือเลิกสูบบุหรี่ในช่วงวิกฤตนี้ และตลอดไป  

ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ในชื่อโครงการนำความรู้สู่ชุมชน Gen Z “Say No” เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้นักศึกษาพยาบาล นักเรียน ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ผลจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาช่วยทำให้เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงลดโอกาสในการสูบบุหรี่หรือเป็นผู้สูบรายใหม่ ช่วยเพิ่มความรอบรู้ให้กับเยาวชน และนักศึกษาแกนนำซึ่งเป็นบุคลากรด้านสุขภาพได้เรียนรู้กลวิธี เทคนิค รวมทั้งแนวทางในการทำงานเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ คณะกรรมการชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงสนใจที่จะดำเนินการโครงการและกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ยุคปกติวิถีใหม่ เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน รวมทั้งสะท้อนให้เห็นผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อการเพิ่มโอกาสการติดเชื้อไวรัส COVID 19 ในกลุ่มเด็กและเยาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจหยุดหรือเลิกสูบบุหรี่ในช่วงวิกฤตนี้ และตลอดไป  โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดกิจกรรม ““นักศึกษาพยาบาลมหิดลร่วมพลัง รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ยุค New Normal: Commit To Quit” ทาง Online ผ่านระบบ MS Teams หรือ ZOOM ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จำนวน 141 คน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 คน อาจารย์และคุณครู จำนวน 4 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิด NCDS จากการสูบบุหรี่ และป้องกันโดยการช่วยเหลือให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และป้องกันหรือลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ให้ห่างไกลจากการสูบบุหรี่  ผลจากการจัดโครงการทำให้โรงเรียนได้พัฒนาต่อยอดในการรณรงค์ ควบคุมยาสูบในโรงเรียนโดยมีการจัดตั้งแกนนำนักเรียนเฝ้าระวังเรื่องบุหรี่และยาเสพติดในโรงเรียน เกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบในการเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และเกิดการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในเครือข่าย พื้นที่เดียวกัน

Partners/Stakeholders

1. เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

2. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ผู้ดำเนินการหลัก
ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานหลัก