โครงการพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้ (คลินิกดาวชมพู) ปี 2564

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

“คลินิกดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้  (คลินิกดาวชมพู) ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดของบุคคลากร และรูปแบบในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  เพื่อให้สตรีวัยรุ่นได้มีโอกาสกลับมาก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เป็น “แม่ที่ดี” โดยมีครอบครัวคอยสนับสนุนช่วยเหลือ

คลินิกดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้ (คลินิกดาวชมพู) เริ่มต้นจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ซึ่งต่อมาได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อเนื่องโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้ หลักการในการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นของคลินิกคือ 1) ให้ทางเลือกในการตั้งครรภ์  2) ส่งเสริมการปฏิบัติตัวและดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อน 3) เพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงดูบุตร   4) ส่งเสริมการสนับสนุนของครอบครัว และ 5) ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ ผลลัพธ์ของการดำเนินงานคลินิกพบว่า สตรีตั้งครรภ์และมารดาวัยรุ่นที่ได้รับการดูแลจากคลินิกมีความรู้ในการดูแลตนเองดีขึ้น ได้รับการเตรียมตัวในเรื่องการคลอดและการดูแลบุตร มีอัตราการคุมกำเนิดโดยการฝังยาคุมกำเนิดมากขึ้น และครอบครัวของวัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลมากขึ้น ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก ปรับเปลี่ยนมุมมองวิธีคิด มีความมั่นใจในการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ จากที่ไม่เห็นความสำคัญของการดูแลต่อเนื่อง กลับอยากเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการดูแลต่อเนื่องของผดุงครรภ์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบางอย่างเช่น สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อไป บุคคลากรที่เข้ามาศึกษาดูงาน ด้านการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลก็เห็นถึงความสำคัญและเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในการดูแลวัยรุ่น มีความเข้าใจ วัยรุ่นมากขึ้น เกิดพลังบวกทั้งในตัวผู้ดูแล และตัวผู้รับบริการ   นอกจากนี้ยังมีการขยายผลเกี่ยวกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้นำประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ร่วมดำเนินการในกิจกรรมมหิดลโมเดลในการพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นในพื้นที่ของตำบลศาลายา ในการพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์และแม่วัยรุ่น โรงพยาบาลพุทธมณฑล ซึ่งปัจจุบัน ทำให้เกิด”คลินิกแม่วัยรุ่น ในโรงพยาบาลพุทธมณฑล” ที่แยกออกจากระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์ทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

Partners/Stakeholders
  1. ภาควิชาสูติศาสตร์ –นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  2. อาจารย์ในภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ –นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  4. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และมารดาวัยรุ่น
  5. สตรีตั้งครรภ์/ มารดาวัยรุ่น และครอบครัว
ผู้ดำเนินการหลัก
รศ.ดร.เอมพร รตินธร, ผศ.ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่
ส่วนงานหลัก
ส่วนงานร่วม