รายการวีดีโอ
จำนวน 10 รายการ
pic-20233008-1693377750-895.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 36 ครั้ง
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (EP.1/10)
pic-20233008-1693377807-953.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 9 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (1) (EP.2/10)
pic-20233008-1693377835-654.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 13 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) (EP.3/10)
pic-20233008-1693377857-956.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 5 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) (EP.4/10)
pic-20233008-1693377891-144.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 10 ครั้ง
นโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย (1) (EP.5/10)
pic-20233008-1693377913-693.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 6 ครั้ง
นโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย (2) (EP.6/10)
pic-20233008-1693377940-463.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 6 ครั้ง
เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (1) (EP.7/10)
pic-20233008-1693377967-718.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 5 ครั้ง
เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) (EP.8/10)
pic-20233008-1693378001-424.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 8 ครั้ง
เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (3) (EP.9/10)
pic-20233008-1693378019-655.png
30 ส.ค. 2566 | การดู 6 ครั้ง
เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) (EP.10/10)