การเรียนรู้

การเรียนรู้

การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence” ในวันที่ 9-27 กรกฎาคม 2561
413
การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการศึกษาแก่โรงเรียน 9 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม
4
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมระยะสั้นประมาณ 3 เดือน
34
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
34
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL) ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดประชุมทางไกล (Teleconferencing)
49
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ด้านที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally -competent graduates
459
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำสื่อรูปแบบใหม่ที่เป็น “ความกลมกลืนในความหลากหลาย“
“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” หรือ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เครื่องดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนไทยได้อย่างชัดเจน ในอดีตการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยนั้นจะใช้โสตประสาทของนักดนตรีไทยในการเทียบเสียง ทำให้เสียงเครื่องดนตรีไทยในแต่ละสำนักมีความแตกต่างกันออกไป และด้วยดนตรีตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย ประกอบกับผู้ที่มีความชำนาญในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยลดน้อยลง ทำให้ระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทยถูกแบ่งแยกออกไปอีกหลากหลายระดับเสียง ส่งผลต่อการบรรเลงเพลงและผลิตเครื่องดนตรีไทย ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานเสียงแกนกลางไว้เป็นหลักในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย
49
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมการบรรยายโครงการส่งเสริมความรู้ในผู้สูงอายุ ปี 2561
34