Course

มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม และด้วยปณิธานหลักของมหาวิทยาลัยคือเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ที่มีความหลายหลากของสาขาวิชาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ เป็นแหล่งให้ความรู้ สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ซึ่งไม่ใช่เพียงความรู้แค่ในตำรา แต่รวมถึงการเรียนรู้จากการได้ลงมือทำจริง ทุกคนที่เข้ามาศึกษาจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา หรือความพิการ ทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งมีสิทธิในการเข้าถึงกิจกรรมและการเรียนรู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4: Quality Education)
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดรับนักศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาหรือหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยมีความหลากหลายของสาขาวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)
ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา ได้แก่