Climate Change

มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่มนุษย์ และส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับชุมชนภายนอกเพื่อรับ มือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในส่วนของคณะ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 13 การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (SDG13: Climate Action)

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ

- การปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มการดูดกลับคาร์บอน เช่น กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก การปลูกต้นไม้ในวิทยาเขตอำนาจเจริญ การปลูกต้นไม้ในวิทยาเขตนครสวรรค์

climat-1.png
climat-2.png
climat-3.png
climate-4.png
- การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำจัดที่หลุมฝังกลบ และเป็นการปรับพฤติกรรมของนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น อาสาเก็บขยะในงาน ธ สถิตในใจมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังของแผ่นดินและมีการสอดแทรกการคัดแยกในการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา Mahidol Student Life Market (Green Market)
climat-5.png
climat-06.png
climat-7.png

กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ

กิจกรรมชมรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เช่น กลุ่มชมรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ชมรมชนบท ผู้นำเยาวชนจิตอาสา ชมรมโรตาแรคท์ ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่นอกห้องเรียนกับชุมชนท้องถิ่น พัฒนาโรงเรียนและพื้นที่ในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาดูแล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อยู่กับเราไปนาน ๆ เช่น โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์และ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21

ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกทดแทนในพื้นที่ที่เคยปลูกและปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง