การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนให้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม: การวิจัยทางคลินิก

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความเจ็บปวดและอาจต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ระยะเวลาการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเหมาะสมทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่าและมีการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณข้อเข่า ทำให้เกิดความเจ็บปวดและอาจต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดเข่า ข้อเข่าผิดรูป หรือมีปัญหาเรื่องการเดิน อาจหมายถึงความเสื่อมของข้อเข่าที่เป็นมานานหลายปี ดังนั้นจึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะวินิจฉัยความเสื่อมตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการ โดยอาจใช้แบบสอบถามไปจนถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนใช้วิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของกระดูกอ่อนบริเวณข้อ เช่น การลดน้ำหนัก และการออกกำลังกายด้วยท่าที่เหมาะสม (ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็ควรออกกำลังกายเช่นกัน) ในงานวิจัยนี้มีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ระยะเวลาการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า โมบายแอปพลิเคชันทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นและผู้ป่วยพึงพอใจต่อวิธีการนี้ ในอนาคตอาจพัฒนาต่อยอด เช่น ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อออกแบบท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายต่อไป

Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ส่วนงานหลัก