งานวิจัย

งานวิจัย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการ “ความเปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่งทะเลในประเทศไทย”
ถิ่นที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศน์ต่างๆมากมาย
IUCN เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเชียเราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายจากภาคต่าง ๆ
นักศึกษาจากโปรแกรม APMA และ MAHR เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ระหว่างวันที่ 14 และ 19มกราคม 2563
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Global Campus of Human Rights และ Right Livelihood Foundation
การใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะสมมีส่วนสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารและน้ำการบรรเทาความยากจนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความมั่นคงของชาติ
15
การดำเนินงานของโครงการวิจัย (TAPHIA) จะเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มีงานวิจัยที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการ ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ ในการดำเนินโครงการโครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรียเพื่อทำการศึกษาตัวแทนของเด็ก ๆ ในศูนย์การเรียนรู้ผู้อพยพ (MLC) ในตำบลพบพระและท่าสองยาง จังหวัด แม่สอด
พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
จากข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน
39