Education

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในหลายสาขาวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงตามแนวทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้เรียน เพื่อผลิตและพัฒนาความสามารถและศักยภาพของทุนมนุษย์ รวมทั้งยกระดับการศึกษาและผลงานวิจัยให้กับประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และความสามารถในการแข่งขันของชาติ รวมทั้งคำนึงถึงการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมทางสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (SDG 4: Quality Education)
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แบ่งตามระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาเอก
แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
แบ่งตามประเภทหลักสูตร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเพื่อปรับเพิ่มพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (Reskill Upskill Addskill)
แหล่งเรียนรู้ MUx ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย
การจัดอบรม Short Course และ Training ในกลุ่มเนื้อหาวิชา ที่จัดการอบรมโดย ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา หรือเข้าร่วมอบรมโดยไม่จำกัดอายุ
1. Mahidol Apprenticeship Program Curriculum
(MAP-C) ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรประสงค์เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถนำรายวิชามาขอโอนหน่วยกิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้
2. Mahidol Apprenticeship Program Extra
(MAP-Ex) ได้แก่ การจัดอบรม Short Course Training ที่จัดการอบรมโดยส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการดำเนินงานและบริหารจัดการต่าง ๆ เบ็ดเสร็จโดยส่วนงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Coursera เปิดแพลตฟอร์ม เพื่อการศึกษาเรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยและองค์กร ชั้นนำระดับโลก (จำนวนจำกัด)
เป็นPlatform เพื่อการ upskill & reskill สำหรับนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล LINKEDIN ถือได้ว่าเป็น Social Network Platform รูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประกาศหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริม SMART UNIVERSITY
แหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ อาจารย์แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการสอน การทำวิจัยทางการศึกษา เทคนิควิธีการสอนนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การสอนนักศึกษาชั้นปรีคลินิก และ คลินิก การพัฒนาข้อสอบ การทำวิจัยทางการศึกษา การนำสื่อออนไลน์และมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้กับการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้าง PowerPoint Slide อย่างสร้างสรรค์ (สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมีค่าใช้จ่าย)
นอกจากหลักสูตรพื้นฐานของหมาวิทยาลัย และหลักสูตร บทเรียนออนไลน์ที่เพิ่มพูนทักษะให้ผู้สนใจได้เรียนรู้แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังผลิตรายการเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกคน ผ่านช่องทางโทรทัศน์ และช่องทางออนไลน์