Policies & Plans

แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2564
            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อป้องกันและคุ้มครองไม่ให้ถูกลบหลู่เกียรติ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านทางการพูดจา ท่าทาง การแต่งกาย ลักษณะร่างกาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะรูปแบบใด ทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะ และกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ
          
 • นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือประกาศของส่วนงาน ในเวลาเรียน เวลาสอบ เวลาฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อกับส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเพศสภาพหรือเพศสภาวะของตนได้
 • ผู้ได้รับการอนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร มีสิทธิแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรับอนุปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
 • การออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่งหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่เป็นการกำหนดรูปแบบของเครื่องแต่งกายนักศึกษาเพิ่มเติมของส่วนงาน ตามความเหมาะสมหรือตามลักษณะของการเรียนการสอนต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
 • ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเหศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ
 • การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ไม่ว่าในลักษณะใดต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพหรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด เป็นความผิดทางวินัย
 • ให้รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการนักศึกษามีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม