Policies & Plans

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุรี่ พ.ศ. 2565
            ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ทั้งดำเนินการเองโดยตรงและผ่านความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดเรื่องดังกล่าวให้สอดรับกับทิศทางรัฐบาลและสอดคล้องกับบรรดากฎหมายและหรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนั้นจึงออกประกาศดังนี้    
          

 • พื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ปลอดจากพิษภัยบุหรี่ตลอดจนสนับสนุนให้มีการบำบัดฟื้นฟูแก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเลิกบุหรี่
 • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ รวมทั้งจัดให้มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนการจัดการความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน
 • พื่อปฏิเสธการรับทุนอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนใด ๆ จากผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบหรือองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจยาสูบ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบหรือองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธุรกิจยาสูบภายใต้นโยบาย "ความรับผิดชอบต่อสังคม" (Corporate Social Responsibility : CSR)

 • พื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่อธิการบดีกำหนด กรณีที่มีคณะกรรมการอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีวาระการดำเนินงานตามวาระของอธิการบดีผู้แต่งตั้ง

 • ให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งภายในและภายนอกอาคารและยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่ สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะ ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ โดยเขตสูบบุหรี่ดังกล่าวจะต้องมีสภาพและลักษณะตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
 • ห้ามมิให้สูบบุหรี่ทุกประเภทตามที่มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และรวมถึงการห้ามใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดควัน ละอองไอน้ำ หรือไอระเหย ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ การใช้ความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า ผ่านวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่มีใบยาสูบเป็นส่วนประกอบ เช่น บารากู บารากูไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น ในพื้นที่และบริเวณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน เว้นแต่เป็นการสูบในเขตสูบบุหรี่ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • ให้หัวหน้าส่วนงานมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการและรวมถึงการดำเนินการตามประกาศนี้
 • เมื่อหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศของมหาวิทยาลัยหรือได้รับรายงานพร้อมปรากฏหลักฐานพอสมควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

  (1) กรณีเป็นนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย - ให้เข้าระงับการฝ่าฝืนและตักเตือนในทันทีที่พบเห็นโดยแสดงตัวต่อผู้ฝ่าฝืนและให้จดบันทึกชื่อ - สกุล สังกัดของผู้ฝ่าฝืนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

  - หากพบว่าผู้นั้นได้กระทำการฝ่าฝืนมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้รายงานเหตุไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาหรือหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณแล้วแต่กรณี

  - หากพบว่าผู้ฝ่าฝืนได้เคยถูกดำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณมาแล้วและยังคงกระทำการฝ่าฝืนอีกให้ดำเนินคดีอาญากับผู้นั้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ตามลำดับต่อไป

  (2) กรณีบุคคลภายนอกเป็นบริษัท ห้างร้านหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยและรวมถึงลูกจ้างหรือคนงานของคู่สัญญา

  - ให้เข้าระงับการฝ่าฝืนและตักเตือนในทันทีที่พบเห็นโดยแสดงตัวต่อผู้ฝ่าฝืนและให้จดบันทึกชื่อ - สกุล สังกัดของผู้ฝ่าฝืนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

  หากพบว่าผู้นั้นได้เคยฝ่าฝืนมาตรการห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไปให้รายงานการกระทำตามลำดับการบังคับบัญชาต่อหัวหน้าส่วนงานเพื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยเพื่อสั่งห้ามให้บุคคลนั้นเข้ามาทำงาน หรือสั่งให้ออกจากบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

  - หากพบว่าหัวหน้าส่วนงานได้เคยแจ้งตามกรณี (2) ไปยังผู้ฝ่าฝืนทราบแล้วและยังคงกระทำการฝ่าฝืนอีก ให้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ตามลำดับต่อไป

 • ให้คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต่ออธิการบดี ปีงบประมาณละ 1 ครั้งและให้อธิการบดีรายงานให้คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลทราบต่อไป
 • กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการและให้ถือเป็นที่สุด
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม