Policies & Plans

นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560
            โดยที่ มหาวิทยาลัยมนิดล มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ และสำนักงานอธิการบดีเป็นส่วนหนึ่งที่สมควรส่งเสริมให้ มีระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัยและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อธิการบดี จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้    
          
 • สนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยในการทำงาน ให้บุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและร่วมกันดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน
 • สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานและสภาพการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเหมาะสม
 • สนับสนุนปัจจัยและสิ่งเอื้ออำนวยที่เกี่ยวร้องกับการดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยในการทำงาน
 • สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวร้อง เพื่อการนำมาประยุกติใช้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อขอใช้บริการ
 • จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งกำหนดให้นำผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับส่วนงาน และหน่วยงาน
 • ผลักดันให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม