Policies & Plans

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และปลอดภัย พ.ศ. 2564
           ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) ตาม 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง ซึ่งอาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns) ดังนี้
          
 • ส่งเสริมให้มีการสรรหาวัตถุดิบประกอบอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน และมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
 • ส่งเสริมให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
 • ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการผลิตการให้บริการที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
 • ส่งเสริมให้ร้านค้ามีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตามหลักโภชนาการ อาทิ เช่น เมนูไร้พุง เมนูอาหารมังสวิรัติ อย่างน้อย 1 เมนู
 • สนับสนุนให้มีการควบคุมราคาให้เหมาะกับปริมาณและคุณภาพอาหาร
 • สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการร้านค้า และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรชุมชน เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย เป็นต้น
 • ส่งเสริมให้มีระบบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์อาหารเพื่อสุขภาพ และปลอดภัยแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม