Policies & Plans

นโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564
            มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) ตาม 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 17 SDGs) มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างหรือไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำพื้นที่ทิ้งร้างหรือไม่มีการใช้งาน มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
          
 • ส่งเสริมการวางแผนและการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับกิจกรรมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ นันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ กีฬา และเป็นองค์ประกอบอาคารอย่างสมดุล
 • มุ่งเน้นการในพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่มีการใช้ประโยชน์โดยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมหลักของโซนพื้นที่
 • ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม
 • ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 • การพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างทิ้งร้างหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ ต้องสอดคล้องกับผังแม่บทมหาวิทยาลัย และยังคงรักษาพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด (พื้นที่ที่มิใช่ตัวอาคาร เช่น พื้นที่สีเขียว คูน้ำ ถนน เป็นต้น)
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม