Policies & Plans

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการจัดการของเสียสารเคมี พ.ศ. 2555
            ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Eco University รวมถึงการสร้างค่านิยมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายด้านการจัดการของเสียสารเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับของเสียสารเคมี ดังนี้
          
 • มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและปลอดภัย พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะลดการผลิตของเสียสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อม
 • มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้ทุกส่วนงานที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีคัดแยกของเสียสารเคมีเพื่อให้การบริหารจัดการของเสียสารเคมีมีประสิทธิภาพ
 • มหาวิทยาลัยจะสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียสารเคมีรูปแบบกลางของมหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ใช้บันทึกข้อมูลของเสียสารเคมีในฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • มหาวิทยาลัยกำหนดให้นำผลเกี่ยวกับการจัดการของเสียสารเคมีเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ผู้บริหารส่วนงานต้องให้ความสำคัญต่อการจัดการของเสียสารเคมีของส่วนงานให้สอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย
 • ส่วนงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีต้องมีคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบการจัดการของเสียสารเคมี เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการของเสียสารเคมี ของส่วนงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม