Policies & Plans

นโยบายส่งเสริมการลดใช้พลาสติกและงดใช้โฟม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
            โดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาคมมหิดลเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการลดบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหามลภาวะและภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงออกประกาศไว้ดังนี้
          
 • งดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมในส่วนงานและร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการดำเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น การจัดจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม และการจัดเลี้ยงอาหาร/เครื่องดื่ม เป็นต้น
 • แนวทางการส่งเสริมการลดบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก มีดังนี้

  (1) ในการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ นำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ ชานอ้อย ใยกล้วย กาบหมาก ไม้ไผ่ มันสำปะหลัง เป็นต้น

  (2) ในกรณีที่มีการจัดจ้างร้านค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของส่วนงาน ให้ส่วนงานกำหนดมาตรการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกครั้งเดียวทิ้งและส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ แบบใช้ซ้ำหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ร้านค้าภายใต้กำกับดูแล

  (3) การรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่เข้ามา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกอย่างยั่งยืน

 • แนวทางการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก มีดังนี้

  (1) ลดการให้บริการแก้วน้ำและหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้กับผู้บริโภคเปลี่ยนจากการใช้กล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก และหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาเป็นภาชนะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ ชานอ้อย ใยกล้วย กาบหมาก ไม้ไผ่มันสำปะหลัง เป็นต้น โดยร้านค้าสามารถคิดค่าใช้จ่ายภาชนะทางเลือกข้างต้นเพิ่มจากผู้บริโภคตามความเหมาะสมหรือดุลพินิจของส่วนงานที่กำกับดูแล

  (2) ลดการแจกช้อนและส้อมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้กับผู้บริโภค ยกเว้นในกรณีที่ผู้บริโภคร้องขอจากร้านค้า

  (3) งดการให้บริการถุงหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม