Policies & Plans

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
            ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) ตาม 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดขยะของมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้
          
 • ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและมีภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึก ตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
 • ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกประเภท ด้วยหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการลดใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และมีปริมาณขยะรีไซเคิลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณขยะทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2568
 • ส่งเสริมให้ส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการขยะ และปฏิบัติตามแนวทางการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติด้านการบริหารจัดการขยะของประเทศ
 • สนับสนุนให้ส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยมหิดล
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม