Policies & Plans

นโยบายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายจากแหล่งน้ำ พ.ศ. 2564
            โดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมการเป็น Mahidol Sustainability Action เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาคมมหิดลเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพลุ่มน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์
          
 • ส่งเสริมการสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ มีการวางแผนจัดการน้ำภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดลงแหล่งน้ำผิวดิน และในฤดูฝนมีการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง
 • สนับสนุนให้กำหนดหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันและระเบียบการพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยหรือโครงการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะพันธุ์สัตว์น้ำภายในพื้นที่
 • สนับสนุนให้มีการติดตามคุณภาพแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกักเก็บน้ำ
 • สนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนพื้นเมืองในการฟื้นฟูการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม