Policies & Plans

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จากการพัฒนาโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
            มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) ตาม 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 17 SDGs) มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จากการพัฒนาโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลบ จากโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงต่อธรรมชาติ ดังนี้
          
 • ส่งเสริมการวางแผนจัดการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชนข้างเคียง เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมการกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือเขตควบคุมมลพิษ เช่น พื้นที่ป่า พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อมิให้สภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศ ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของมหาวิทยาลัย
 • ส่งเสริมการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง ที่ถูกปล่อยออกจากพื้นที่โครงการก่อสร้างหรือจากการพัฒนาโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
 • สนับสนุนให้มีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและกฎหมายว่าด้วยการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม