เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติปี 2030 และยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปีของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนตามหลักการของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561-2580 และการบริหารจัดการเพื่อความพอเพียงและองค์กรที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญ ภายใต้กลยุทธ์นี้ได้มีการริเริ่มและพัฒนาการบริหารและการกำกับดูแลที่ดี ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถระดับโลก ความมั่นคงทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสีเขียว และการสร้างแบรนด์ระดับโลก

โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) พ.ศ. 2559-2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากมิติด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีกิจกรรมจำนวนมากที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการบริการด้านสุขภาพเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 5 แห่ง โรงพยาบาลทันตกรรม 2 แห่ง และโรงพยาบาลสัตว์ 2 แห่ง ที่สามารถให้บริการผู้ป่วยจำนวน 150,000 รายต่อปี และผู้ป่วยนอก 6,000,000 คนต่อปี ในปีพ. ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติให้เพิ่มขีดความสามารถด้านการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้คนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือ“สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย”

โดยในปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดลมีแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติปี 2030 จึงได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย “Mahidol Sustainability Action” ปี พ.ศ. 2563-2567 ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

1. รากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน

2. การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน

3. ชุมชนที่ยั่งยืน