SDG 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

SDG 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน​

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL) ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดประชุมทางไกล (Teleconferencing)
49
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ด้านที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally -competent graduates
459
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement)
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำสื่อรูปแบบใหม่ที่เป็น “ความกลมกลืนในความหลากหลาย“
มหาวิทยาลัยมหิดลมีจักรยานสาธารณะของมหาวิทยาลัยเตรียมไว้บริการแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนเรียกว่า “White JAKKA”
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการให้บริการรถรางไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังจุดต่างๆ
ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล
พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนไทยได้อย่างชัดเจน ในอดีตการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยนั้นจะใช้โสตประสาทของนักดนตรีไทยในการเทียบเสียง ทำให้เสียงเครื่องดนตรีไทยในแต่ละสำนักมีความแตกต่างกันออกไป และด้วยดนตรีตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทย ประกอบกับผู้ที่มีความชำนาญในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยลดน้อยลง ทำให้ระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทยถูกแบ่งแยกออกไปอีกหลากหลายระดับเสียง ส่งผลต่อการบรรเลงเพลงและผลิตเครื่องดนตรีไทย ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานเสียงแกนกลางไว้เป็นหลักในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย
49
จากข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน
39
โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม”