SDG 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม

SDG 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence” ในวันที่ 9-27 กรกฎาคม 2561
413
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี หรือมีเหตุฉุกเฉิน
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านการศึกษาแก่โรงเรียน 9 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม
4
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมระยะสั้นประมาณ 3 เดือน
34
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
34
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL) ให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการจัดประชุมทางไกล (Teleconferencing)
49
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ด้านที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally -competent graduates
459
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement)
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ AUN-QA ในปี 2561
417
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดทำสื่อรูปแบบใหม่ที่เป็น “ความกลมกลืนในความหลากหลาย“
“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” หรือ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” เป็นศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ