SDG 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

SDG 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล​

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักการและแนวคิดของการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย การจัดกลุ่มพื้นที่กิจกรรมประเภทเดียวกันให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่อเนื่องกัน การเพิ่มความหนาแน่นของการใช้ที่ดิน โดยรักษาพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด การจัดแบ่งพื้นที่ในแต่ละกลุ่มพื้นที่กิจกรรมออกเป็นระบบบล็อกย่อย (Sub-block System) และการกำหนดพื้นที่สีเขียวและที่ว่างสำคัญ เพื่อสงวนรักษาไว้เป็นปอดและเป็นพื้นที่กิจกรรมของประชาคม
การอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Natural Disasters Management” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการ “ความเปราะบาง ความยืดหยุ่น และการปรับตัวของบริเวณชายฝั่งทะเลในประเทศไทย”
ถิ่นที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศน์ต่างๆมากมาย
IUCN เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเชียเราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายจากภาคต่าง ๆ
ในการบรรลุเป้าหมายของความมั่นคงในการดำรงชีวิตสิ่งสำคัญคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงความมีชีวิตทางเศรษฐกิจของชีวิต การปกป้องและอนุรักษ์ที่ดิน น้ำ
พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นระบบนิเวศที่สำคัญอันเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากกว่าระบบนิเวศอื่น ๆ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มูลนิธิรากแก้วได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
โครงการ “การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม”
“Think Cycle Bank” เป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) และโรงเรียนในจังหวัดระยอง ในปี 2561
ในฐานะสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการไปสู่ชุมชน
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบเติมอากาศชนิดแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์